Άλλες Υπηρεσίες

To Υπολογιστικό Κέντρο - Κέντρο Διαχείρισης Δικτύων του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, παρέχει μια σειρά από υπηρεσίες οι οποίες παρουσιάζονται παρακάτω:Προστασία από ιούς

Το Υπολογιστικό Κέντρο - Κέντρο Διαχείρισης Δικτύων διανέμει λογισμικό για την προστασία των υπολογιστών που είναι εγκατεστημένοι στους χώρους του Πανεπιστημίου. Προτείνεται σε όλους τους χρήστες η λήψη, εγκατάσταση και χρήση της τελευταίας έκδοσης.

Το λογισμικό που παρέχεται είναι το F-Secure Client Security και περιλαμβάνει:

Το Firewall εκτελεί δύο κύριες λειτουργίες:

Περισσότερες πληροφορίες.Συγχρονισμός (NTP)

Η υπηρεσία συγχρονισμού παρέχει υψηλής ακρίβειας ώρα UTC και συνιστάται η χρήση της σε όλους τους υπολογιστές. Από την ώρα UTC εύκολα προκύπτει και η ώρα EET (Eastern European Time, UTC+2) και EEST (Eastern European Summer Time, UTC+3) που είναι τα εθνικά πρότυπα χρόνου στην Ελλάδα..

Η υπηρεσία χρησιμοποιεί το πρωτόκολλο NTP (Network Time Protocol) και παρέχει συγχρονισμό σε UTC μέσω του Stratum 1 εξυπηρετητή ntp.duth.gr.
Ο συγχρονισμός με UTC γίνεται με δέκτη GPS και με διεθνή ρολόγια αναφοράς υψηλής ακρίβειας.

Περισσότερες πληροφορίες.Φιλοξενία ιστοτόπων

Το ΥΚ-ΚΔΔ αναλαμβάνει την φιλοξενία ιστοτόπων Σχολών, Τμημάτων, Τομέων ή Εργαστηρίων του Πανεπιστημίου.
Δεν παρέχεται η δυνατότητα στα κοινόχρηστα συστήματα δυναμικών σελίδων και η ευθύνη για το περιεχόμενο και την ανανέωση τους βαρύνει τον αντίστοιχο φορέα/χρήστη.

Κατάλογος φιλοξενούμενων ιστοτόπων

Περισσότερες πληροφορίες.Πιστοποιητικά X.509

Το ΥΚ-ΚΔΔ σε συνεργασία με το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας υπογράφει μέσω του TCS του TERENA πιστοποιητικά X.509 για εξυπηρετητές που βρίσκονται κάτω από τα domains duth.gr χωρίς καμία χρέωση.

Η διαδικασία έκδοσης χωρίζεται σε τρία στάδια:

  1. Υποβολή ηλεκτρονικώς ενός ή περισσότερων Certificate Signing Requests στην σελίδα pki.duth.gr.
  2. Υποβολή εγγράφως και αυτοπροσώπως αίτησης στο ΥΚ-ΚΔΔ για την υπογραφή τους.
  3. Παραλαβή των πιστοποιητικών από την ίδια σελίδα.

Περισσότερες πληροφορίες.Ευρυζωνική πρόσβαση (ADSL)

Οι φοιτητές και τα μέλη του εκπαιδευτικού προσωπικού του ΔΠΘ μπορούν να αποκτήσουν ADSL σπίτι τους στα πλαίσια της δράσης ΔΙΟΔΟΣ με προνομιακούς όρους, στο χαμηλότερο δυνατό κόστος.

Στη δράση εμπλέκονται όλοι οι φορείς που δραστηριοποιούνται στην αγορά της ευρυζωνικής ADSL πρόσβασης στο Internet, δηλαδή ο κύριος τηλεπικοινωνιακός πάροχος (ΟΤΕ), οι εναλλακτικοί τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι, και οι πάροχοι υπηρεσιών Διαδικτύου (ISPs), καθώς επίσης το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ) και η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ).

Τις τρέχουσες προσφορές των παρόχων καθώς και οδηγίες συμμετοχής θα βρείτε στις σελίδες της δράσης ΔΙΟΔΟΣ.

Περισσότερες πληροφορίες.Πίθος

Η χρήση της υπηρεσίας αυτής είναι αυστηρά προσωπική και προϋποθέτει την κατοχή λογαριασμού χρήστη και την αποδοχή των όρων χρήσης.

Η υπηρεσία Pithos παρέχεται από το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας και προσφέρει σε κάθε χρήστη 50GB αποθηκευτικού χώρου online, προσβάσιμα από παντού, πάντοτε, με ασφάλεια, για την προώθηση ακαδημαϊκών, εκπαιδευτικών και ερευνητικών σκοπών.

Η χρήση της υπηρεσίας είναι ελεύθερη και δωρεάν για τους φοιτητές και όλα τα άλλα μέλη της ελληνικής ακαδημαϊκής κοινότητας. Οι χρήστες μπορούν να αποθηκεύσουν με ασφάλεια τα αρχεία τους και να τα μοιραστούν με άλλους χρήστες. Επιπλέον, η υπηρεσία προσφέρει δυνατότητες αναζήτησης, και αρχειοθέτησης (versioning).

Περισσότερες πληροφορίες.Δωρεάν Λογισμικό Microsoft

Το DreamSpark είναι μια πρωτοβουλία της Microsoft®, για δωρεάν παροχή λογισμικού σε φοιτητές και άλλα μέλη ακαδημαϊκών ιδρυμάτων, για ερευνητικούς-εκπαιδευτικούς σκοπούς.
Η χρήση της υπηρεσίας αυτής είναι αυστηρά προσωπική και προϋποθέτει την αποδοχή των όρων χρήσης.
Το λογισμικό που θα αποκτήσετε προορίζεται αποκλειστικά για εκπαιδευτικούς ή ερευνητικούς σκοπούς και απαγορεύεται ρητά η εγκατάσταση του σε υπολογιστές υποδομής του πανεπιστημίου (mail servers, domain controllers, κλπ.)

Πρόσβαση στην υπηρεσία DreamSpark Premium έχουν μόνο τα τμήματα και οι Σχολές που ανήκουν στην κατηγορία STEM. Για το Δ.Π.Θ. σε αυτή την κατηγορία ανήκουν τα παρακάτω τμήματα:
Όλα τα τμήματα της Πολυτεχνικής Σχολής:

καθώς και τα τμήματα:

Τα υπόλοιπα τμήματα του Δ.Π.Θ. έχουν πρόσβαση στην υπηρεσία DreamSpark Standard.

Περισσότερες πληροφορίες.