Υπηρεσία καταλόγου

Ή αναζήτηση μελών όλης της ακαδημαϊκής, ερευνητικής και εκπαιδευτικής κοινότητας είναι εφικτή μέσω της Υπηρεσίας Καταλόγου του Εθνικού Δικτύου Έρευνας και Τεχνολογίας. Επιπλέον είναι εφικτή η αναζήτηση μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας του ΔΠΘ μέσω προγραμμάτων συμβατά με LDAP.

Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία το ίδρυμα έχει υποχρέωση να παρέχει πλήρη διαδικτυακή πληροφόρηση για το σύνολο των υπηρετούντων μελών ΔΕΠ και εργαζομένων. Συνεπώς η δημοσιοποίηση ονοματεπώνυμου, ιδιότητας, υπηρεσιακού τηλεφώνου και email από το ΥΚ-ΚΔΔ επιτρέπεται χωρίς την προηγούμενη ρητή συγκατάθεση των χρηστών αυτών. Η δημοσιοποίηση των στοιχείων αυτών συνιστά εκπλήρωση της υποχρέωσης του ΔΠΘ για διαφάνεια και εύρυθμη λειτουργία στους τρόπους επικοινωνίας με τους φοιτητές. Δικαίωμα ανάκλησης των προσωπικών δεδομένων δεν υπάρχει.