Ενσύρματη πρόσβαση (LAN)

Σε περίπτωση που κάποιο μέλος της πανεπιστημιακής κοινότητας επιθυμεί τη τοποθέτηση πρίζας δικτύου στο χώρο του, θα πρέπει να γνωστοποιήσει το αίτημά του στo Κέντρο ∆ιαχείρισης ∆ικτύων του ∆ΠΘ με έγγραφο, του οποίου θα έχει λάβει γνώση ο πρόεδρος του οικείου Τμήματος ή ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας. Στο έγγραφο αυτό θα πρέπει να αναφέρεται το κτίριο, ο όροφος και ο χώρος στον οποίο θα τοποθετηθεί η πρίζα/ες. Επιθυμητό είναι επίσης το σκαρίφημα του χώρου, όπου θα φαίνεται η ακριβή θέση της ή των πριζών. Αυτό θα βοηθήσει τους μηχανικούς του Κέντρου κατά τη σύνταξη της μελέτης δικτύωσης.

Το ΥΚ-Κ∆∆ συγκεντρώνει τις αιτήσεις, τις ομαδοποιεί και προβαίνει στις διαδικασίες που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις του ∆ημόσιου Λογιστικού, για την υλοποίηση/ικανοποίηση των αιτημάτων.

Εάν δεν είναι επιθυμητή η αναμονή μέχρι την διενέργεια της διαδικασίας υλοποίησης (προκήρυξη διαγωνισμού κλπ.), μπορεί ένα φυσικό πρόσωπο, τμήμα ή φορέας του Πανεπιστημίου να τοποθετήσει την/τις πρίζες με δικά του έξοδα.

Στην περίπτωση αυτή, όλες οι εργασίες γίνονται μετά από συνεννόηση και υπό την επίβλεψη των τεχνικών του ΥΚ-Κ∆∆. Η εργασία θα πρέπει να ανατεθεί σε εταιρία που έχει αποδεδειγμένα την ικανότητα εγκατάστασης και πιστοποίησης δομημένης καλωδίωσης σύμφωνα με το πρότυπο TIA/EIA-568-B. Με το πέρας της εγκατάστασης η εταιρία είναι υποχρεωμένη να παραδώσει στο ΥΚ-Κ∆∆ την απαραίτητη πιστοποίηση, η οποία αποτελείται από τις μετρήσεις της καλωδίωσης που έχουν γίνει με Category 5e Cable Tester, κατόψεις του χώρου τοποθέτησης των πριζών σε ηλεκτρονική μορφή και πίνακες μικτονομήσεων κυρίων και ενδιαμέσων συνδέσεων.

Σε περίπτωση που δεν τηρηθούν τα παραπάνω, το ΥΚ-Κ∆∆. διατηρεί το δικαίωμα να μην επιτρέψει τη σύνδεση της πρίζας στο δίκτυο του Πανεπιστημίου. ∆ιευκρινήσεις σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές για την εγκατάσταση νέας πρίζας δικτύου καθώς και τις απαιτήσεις του ΥΚ-Κ∆∆, μπορούν να παίρνουν οι ενδιαφερόμενοι από την τεχνική ομάδα του ΥΚ-Κ∆∆.

Οδηγίες

Οδηγίες Ενσύρματης Σύνδεσης στο Διαδίκτυο

Τεχνική περιγραφή

WireScope Pro

Το δίκτυο κορμού και διανομής είναι τεχνολογίας Gigabit Ethernet (1000Mbps), εκτός από ελάχιστες περιπτώσεις μικρών κόμβων που διασυνδέονται μέσω SHDSL ή ADSL.

Το δίκτυο πρόσβασης είναι τεχνολογίας Fast Ethernet (100Mbps) και όπου υπάρχουν τεκμηριωμένες απαιτήσεις για μεγαλύτερη ταχύτητα Gigabit Ethernet (1000Mbps).

Η δομημένη καλωδίωση είναι σύμφωνη με TIA/EIA-568-B και για τον έλεγχο χρησιμοποιείται το WireScope Pro της Agilent Technologies.

Ο ενεργός εξοπλισμός απαρτίζεται σχεδόν αποκλειστικά από routers και switches της Cisco.