Ευρυζωνική πρόσβαση (ADSL)

Οι φοιτητές και τα μέλη του εκπαιδευτικού προσωπικού του ΔΠΘ μπορούν να αποκτήσουν ADSL σπίτι τους στα πλαίσια της δράσης ΔΙΟΔΟΣ με προνομιακούς όρους, στο χαμηλότερο δυνατό κόστος.

Στη δράση εμπλέκονται όλοι οι φορείς που δραστηριοποιούνται στην αγορά της ευρυζωνικής ADSL πρόσβασης στο Internet, δηλαδή ο κύριος τηλεπικοινωνιακός πάροχος (ΟΤΕ), οι εναλλακτικοί τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι, και οι πάροχοι υπηρεσιών Διαδικτύου (ISPs), καθώς επίσης το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ) και η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ).

Τις τρέχουσες προσφορές των παρόχων καθώς και οδηγίες συμμετοχής θα βρείτε στις σελίδες της δράσης ΔΙΟΔΟΣ.

Τεχνική περιγραφή

ΔΙΟΔΟΣ

Η υπηρεσία παρέχεται από επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών Διαδικτύου (ISP) μέσω των δικτύων ADSL των τηλεπικοινωνιακών παρόχων, τα οποία διασυνδέονται με το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ) για την εξυπηρέτηση της κίνησης των συνδρομητών φοιτητών.

Οι Πάροχοι (ISP) αναλαμβάνουν την εμπορική διάθεση της υπηρεσίας, τη συνεργασία με το Πληροφοριακό Σύστημα ΔΙΟΔΟΣ της ΓΓΕΤ, τη διαχείριση χρεώσεων και συνδρομών, καθώς και την υποστήριξη των χρηστών σε πρώτο επίπεδο για θέματα που αφορούν τα προσφερόμενα από αυτούς πακέτα σύνδεσης.