Προσωπική ιστοσελίδα

Η χρήση της υπηρεσίας αυτής είναι αυστηρά προσωπική και προϋποθέτει την κατοχή λογαριασμού χρήστη και την αποδοχή των όρων χρήσης.

Το ΥΚ-ΚΔΔ προσφέρει στους χρήστες του ΔΠΘ την δυνατότητα να δημιουργούν και να συντηρούν προσωπικές ιστοσελίδες. Η υπηρεσία αποσκοπεί στην διάδοση της επιστημονικής γνώσης, την προβολή των ερευνητικών ενδιαφερόντων και την προαγωγή των ακαδημαϊκών δραστηριοτήτων των μελών του ΔΠΘ.

Η διαχείριση της ιστοσελίδας μπορεί να γίνει μέσω SFTP στο utopia.duth.gr και είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση utopia.duth.gr/username (όπου username το όνομα χρήστη).

Αναλυτικές οδηγίες για την ανάρτηση υλικού στην προσωπική ιστοσελίδα θα βρείτε εδώ

Για τη δημιουργία ιστοσελίδας Εργαστηρίου/Κλινικής θα βρείτε αναλυτικές οδηγίες εδώ

Κατάλογος προσωπικών ιστοσελίδων