Τηλεφωνία μέσω δικτύου (VoIP)

Στόχος της υπηρεσίας είναι η παροχή τηλεφωνικής επικοινωνίας χωρίς χρέωση μεταξύ των τελικών χρηστών των Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων. Με αυτό τον τρόπο αξιοποιείται η δυνατότητα του δικτύου δεδομένων για μεταφορά πακέτων φωνής, ενισχύεται η συνεργασία και η επικοινωνία μεταξύ των μελών της Ακαδημαϊκής Κοινότητας και ταυτόχρονα περιορίζονται τα τηλεπικοινωνιακά τέλη των Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων.

Η υπηρεσία παρέχεται σε συνεργασία του GUnet με το ΕΔΕΤ και τα παρακάτω ιδρύματα:


Οδηγίες

Οδηγίες Χρήσης Υπηρεσίας VOIP


Τεχνική περιγραφή

Cisco 3845; width: 320

Η υπηρεσία έχει υλοποιηθεί με Cisco 3845 το οποίο συνδέεται με μια PRI με το εσωτερικό δίκτυο.

Η υλοποίηση της υπηρεσίας βασίστηκε στο διεθνές πρότυπο Η.323. Ένας κεντρικός Gatekeeper, ο οποίος υποστηρίζει τα εθνικά και τα διεθνή προθέματα των Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων και της εταιρίας ΕΔΕΤ Α.Ε., υλοποιεί το Η.323 δίκτυο κορμού.

Ταυτόχρονα, εξασφαλίζεται η υψηλή διαθεσιμότητα της υπηρεσίας με έναν εφεδρικό κεντρικό Gatekeeper o οποίος έχει ως σκοπό να δέχεται τα αιτήματα των Gatekeepers των Ιδρυμάτων όταν ο πρωτεύων Directory Gatekeeper τεθεί εκτός λειτουργίας ή καταστεί μη προσβάσιμος.