Λογαριασμός χρήστη

Δικαίωμα να αποκτήσουν, να ανανεώνουν και να διατηρούν λογαριασμό χρήστη έχουν φυσικά πρόσωπα που αποδέχονται τους όρους χρήσης και έχουν μία από τις ακόλουθες σχέσεις με το ΔΠΘ:

Ο κωδικός πρόσβασης, ο οποίος σε συνδυασμό με το όνομα χρήστη είναι απαραίτητος για την πρόσβαση στις υπηρεσίες που απαιτούν λογαριασμό χρήστη, δημιουργείται αυτόματα και είναι τυχαίος. Είναι αυστηρά προσωπικός και δεν πρέπει να τον αποκαλύψετε ποτέ σε κανέναν. Το προσωπικό του Κέντρου Διαχείρισης Δικτύων δεν θα σας ζητήσει ποτέ τον κωδικό πρόσβασής σας ή άλλα προσωπικά σας δεδομένα. Εάν έχετε αποκαλύψει με οποιονδήποτε τρόπο τον κωδικό πρόσβασής σας σε τρίτο, αλλάξτε τον άμεσα.

Η διαδικασία έκδοσης λογαριασμού διαφοροποιείται ανάλογα με την ιδιότητα του δικαιούχου:

Μέλη ΔΕΠ, Προσωπικό και Μεταπτυχιακοί Φοιτητές

Οι Λογαριασμοί Χρηστών εκδίδονται από το ΥΚ-ΚΔΔ κατόπιν υποβολής συμπληρωμένης αίτησης εκχώρησης νέου λογαριασμού, η οποία υποβάλλεται μέσω FAX στο 25410 79250 (εσ. 71250) ή αυτοπροσώπως. Η αίτηση πρέπει να είναι θεωρημένη από τον προϊστάμενο της αντίστοιχης υπηρεσίας ή της γραμματείας του τμήματος.

Σε περίπτωση απώλειας, η επανέκδοση γίνεται από το ΥΚ-ΚΔΔ, κατόπιν ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού αιτήματος.

Τα στοιχεία του λογαριασμού αποστέλλονται υπηρεσιακώς στον χρήστη, μέσω της αντίστοιχης υπηρεσίας ή γραμματείας, ή παραδίδονται από τα γραφεία του ΥΚ-ΚΔΔ κατόπιν εξακρίβωσης των στοιχείων του χρήστη με επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας.

Προπτυχιακοί Φοιτητές

Οι Λογαριασμοί Χρηστών εκδίδονται από τις γραμματείες των τμημάτων για πρόσβαση στην μηχανογράφηση τους (βαθμολογίες, δήλωση μαθημάτων). Αυτός ο λογαριασμός ισχύει και για τις υπηρεσίες του ΥΚ-ΚΔΔ.

Σε περίπτωση απώλειας, η επανέκδοση γίνεται από την γραμματεία του τμήματος.

"Προσοχή: οι λογαριασμοί (μεταξύ αυτών και το email) παρέχονται στους φοιτητές από το Υπολογιστικό Κέντρο-Κέντρο Διαχείρισης Δικτύων μόνον για διευκόλυνση τής φοίτησής τους. Καταργούνται (άμεσα ή σε τεχνικώς πρόσφορο χρόνο) μετά την αποφοίτησή, μεταγραφή, αναστολή φοίτησής ή διαγραφή τους, χωρίς προειδοποίηση.
Συνεπώς, οι φοιτητές θα πρέπει να χρησιμοποιούν τούς λογαριασμούς τους με δεδομένο το ότι είναι προσωρινοί, και να αντλούν τα πιθανώς απαραίτητα στοιχεία απ' αυτούς πριν καταχωρηθεί η κατάστασή τους (αποφοίτηση, μεταγραφή, αναστολή φοίτησης, διαγραφή) στη Γραμματεία τους. Μετά τη διαγραφή, η επαναφορά στοιχείων τού λογαριασμού δεν είναι δυνατή."