Πιστοποιητικά X.509

Το ΥΚ-ΚΔΔ σε συνεργασία με το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας υπογράφει μέσω του TCS του TERENA πιστοποιητικά X.509 για εξυπηρετητές που βρίσκονται κάτω από τα domains duth.gr και duth.edu χωρίς καμία χρέωση.

Η διαδικασία έκδοσης χωρίζεται σε τρία στάδια:

Υποβολή ηλεκτρονικώς ενός ή περισσότερων Certificate Signing Requests στην σελίδα digicert.duth.gr.
Υποβολή εγγράφως και αυτοπροσώπως αίτησης στο ΥΚ-ΚΔΔ για την υπογραφή τους.
Παραλαβή των πιστοποιητικών από την ίδια σελίδα.
Create a CSR (Certificate Signing Request)
How to Install an SSL Certificate

Έκδοση Ψηφιακού Πιστοποιητικού