Λογαριασμός χρήστη

Δικαίωμα να αποκτήσουν, να ανανεώνουν και να διατηρούν λογαριασμό χρήστη έχουν φυσικά πρόσωπα που αποδέχονται τους όρους χρήσης και έχουν μία από τις ακόλουθες σχέσεις με το ΔΠΘ:

Ο κωδικός πρόσβασης, ο οποίος σε συνδυασμό με το όνομα χρήστη είναι απαραίτητος για την πρόσβαση στις υπηρεσίες που απαιτούν λογαριασμό χρήστη, δημιουργείται αυτόματα και είναι τυχαίος. Είναι αυστηρά προσωπικός και δεν πρέπει να τον αποκαλύψετε ποτέ σε κανέναν. Το προσωπικό του Κέντρου Διαχείρισης Δικτύων δεν θα σας ζητήσει ποτέ τον κωδικό πρόσβασής σας ή άλλα προσωπικά σας δεδομένα. Εάν έχετε αποκαλύψει με οποιονδήποτε τρόπο τον κωδικό πρόσβασής σας σε τρίτο, αλλάξτε τον άμεσα.

Η διαδικασία έκδοσης λογαριασμού διαφοροποιείται ανάλογα με την ιδιότητα του δικαιούχου:

Μέλη ΔΕΠ, ΕΤΕΠ, ΕΔΙΠ και Διοικητικό Προσωπικό

Η έκδοση του λογαριασμού γίνεται αυτοματοποιημένα, μετά από ενημέρωσή μας από τη Διεύθυνση Διοικητικού. Οι Λογαριασμοί Χρηστών εκδίδονται από το ΥΚ-ΚΔΔ και παραλαμβάνονται αυτοπροσώπως με έλεγχο ταυτοπροσωπίας.

Σε περίπτωση απώλειας, η επανέκδοση γίνεται από το ΥΚ-ΚΔΔ, κατόπιν ηλεκτρονικού αιτήματος.

Τα στοιχεία του λογαριασμού αποστέλλονται υπηρεσιακώς στον χρήστη, μέσω της αντίστοιχης υπηρεσίας ή γραμματείας, ή παραδίδονται από τα γραφεία του ΥΚ-ΚΔΔ κατόπιν εξακρίβωσης των στοιχείων του χρήστη με επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας.

Εργαζόμενοι με σύμβαση, Αποσπασμένοι Υπάλληλοι, Υποψήφιοι Διδάκτορες

Οι Λογαριασμοί Χρηστών εκδίδονται από το ΥΚ-ΚΔΔ κατόπιν ηλεκτρονικής αίτησης στην ιστοσελίδα myapps.duth.gr .

H αίτηση εγκρίνεται ηλεκτρονικά από τον Διευθυντή της Υπηρεσίας ή τον Προϊστάμενο της Γραμματείας του Τμήματος και εκδίδεται από το ΥΚ-ΚΔΔ.

Σε περίπτωση απώλειας, η επανέκδοση γίνεται από το ΥΚ-ΚΔΔ, κατόπιν ηλεκτρονικού αιτήματος.

Τα στοιχεία του λογαριασμού αποστέλλονται υπηρεσιακώς στον χρήστη, μέσω της αντίστοιχης υπηρεσίας ή γραμματείας, ή παραδίδονται από τα γραφεία του ΥΚ-ΚΔΔ κατόπιν εξακρίβωσης των στοιχείων του χρήστη με επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας.

Προπτυχιακοί και Μεταπτυχιακοί Φοιτητές

Οι Λογαριασμοί Χρηστών εκδίδονται από τις γραμματείες των τμημάτων για πρόσβαση στην μηχανογράφηση τους (βαθμολογίες, δήλωση μαθημάτων). Αυτός ο λογαριασμός ισχύει και για τις υπηρεσίες του ΥΚ-ΚΔΔ.

Οι λογαριασμοί (μεταξύ αυτών και το email) παρέχονται στους φοιτητές από το Υπολογιστικό Κέντρο-Κέντρο Διαχείρισης Δικτύων μόνον για διευκόλυνση τής φοίτησής τους. Καταργούνται (άμεσα ή σε τεχνικώς πρόσφορο χρόνο) μετά την αποφοίτησή, μεταγραφή, αναστολή φοίτησής ή διαγραφή τους, χωρίς προειδοποίηση.

Συνεπώς, οι φοιτητές θα πρέπει να χρησιμοποιούν τούς λογαριασμούς τους με δεδομένο το ότι είναι προσωρινοί, και να αντλούν τα πιθανώς απαραίτητα στοιχεία απ' αυτούς πριν καταχωρηθεί η κατάστασή τους (αποφοίτηση, μεταγραφή, αναστολή φοίτησης, διαγραφή) στη Γραμματεία τους. Μετά τη διαγραφή, η επαναφορά στοιχείων τού λογαριασμού δεν είναι δυνατή.

Οι Λογαριασμοί Χρηστών εκδίδονται από τις γραμματείες των τμημάτων για πρόσβαση στις αντίστοιχες ηλεκτρονικές υπηρεσίες.

Σε περίπτωση απώλειας, η επανέκδοση γίνεται από την γραμματεία του τμήματος.

"Προσοχή: O λογαριασμός χρήστη για πρόσβαση στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες παρέχεται από το Πανεπιστήμιο για διευκόλυνση τής φοίτησής τους και της εκτέλεσης του εκπαιδευτικού, ερευνητικού και διοικητικού έργου για όσο διάστημα υφίσταται η σχέση με το πανεπιστήμιο. Καταργούνται (άμεσα ή σε τεχνικώς πρόσφορο χρόνο) μετά την αποφοίτησή, μεταγραφή, αναστολή φοίτησής, διαγραφή, αποχώρηση, συνταξιοδότηση ή οποιονδήποτε άλλο λόγο, χωρίς προειδοποίηση.
Συνεπώς, θα πρέπει να χρησιμοποιούν τούς λογαριασμούς τους με δεδομένο το ότι είναι προσωρινοί και υπηρεσιακοί, και να αντλούν τα πιθανώς απαραίτητα στοιχεία απ' αυτούς πριν καταχωρηθεί η κατάστασή τους (αποφοίτηση, μεταγραφή, αναστολή φοίτησης, διαγραφή αποχώρηση, συνταξιοδότηση κλπ). Μετά τη διαγραφή, η επαναφορά στοιχείων τού λογαριασμού δεν είναι δυνατή."