Τεχνικό πρόβλημα στις διαδικτυακές υπηρεσίες.

Τεχνικό πρόβλημα στις διαδικτυακές υπηρεσίες.
Παρουσιάστηκε τεχνικό πρόβλημα στον κεντρικό mail server του Πανεπιστημίου, με αποτέλεσμα να υπάρχει δυσλειτουργία σε όλες τις εφαρμογές για τις οποίες χριεάζεται πιστοποίηση του χρήστη.


10-02-2012 (shatzop)